VIET NAM BLUE STAR JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO XANH VIỆT NAM
Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp
Tìm kiếm nhanh

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của công ty

Ngày đăng: 19/02/2022

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm

  • Đại hội đồng cổ đông
  • Hội đồng quản trị
  • Ban kiểm soát công ty
  • Ban Giám đốc điều hành
  • Khối Phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Phòng Tài vụ, Phòng Kỹ thuật vật tư.
  • Các Đội Giám sát, công nhân

Sơ đồ cơ cấu tổ chức cụ thể


Đối tác tiêu biểu

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7
Đối tác 8
Đối tác 9
Đối tác 10
Đối tác 11
Đối tác 12
Đối tác 13
Đối tác 14
Đối tác 15
Đối tác 16
Đối tác 17
Đối tác 18
Đối tác 19
Đối tác 20
Đối tác 21
Đối tác 22
Đối tác 23
Đối tác 24
Đối tác 25
Hỗ trợ trực tuyến0986.120.985